UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl

bip tytul

 szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Obwieszczenie Starosty Koneckiego dotyczące prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie na obszarze powiatu koneckiego  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Powiatu w dniu 4 grudnia 2009 r.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi giminnej, odcinka ul. Zielonej łączącego drogę wojewódzką Nr 728 w miejscowości Dyszów z ulicą Zieloną w miejscowości Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie dróg w Czarnieckiej Górze, gmina Stąporków  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji miasta Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wodociągowej w gminie Smyków  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXIX Sesji Rady Powiatu w dniu 28 pażdziernika 2009r.  więcej >


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia dla firmy The European Van Company na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika polegającego na budowie promenady, pasażu handlowego, dróg wewnętrznych i parkingów dla samochodów w miejscowości Radoszyce  więcej >


Dom Pomocy Społecznej w Końskich oferuje do sprzedaży samochód ciężarowy  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Samsonów-Odrowąż-Boków  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z remizy OSP oraz sklepu GS "SCh" w Wąsoszy do ziemi  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Wielka Wieś, Furmanów, Wólka Zychowa, Boków, Lelitków, Wąglów i Niekłań Wielki  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Sadowa, Lipowa, Modrzewiowa, Akacjowa i Wierzbowa w miejscowości Fałków  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2009r.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości: Ruda Białaczowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gowarczów, Miłaków, i Ruda Białaczowska, gm Gowarczów  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenie na budowę ulic Folwarcznej i Kościeliskiej w Końskich  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie rozpatrzenia wniosku-zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z odwodnienia wyrobiska iłowców i mułowców triasowych Kozów-Pole I do wody  więcej >


Informacja Starosty Koneckiego w sprawie konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2009r.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z odwodnienia wyrobiska iłowców i mułowców triasowych Kozów-Pole I do wody  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę i budowę
w tym samym miejscu ubojni drobiu dla firmy "Bis" w Słupii  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie budowy oczyszczalni w miejscowości Ruda Białaczowska wraz z budową kanalizacji w miejscowościach Gowarczów, Miłków i Ruda Białaczowska, gm Gowarczów  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2009r.  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia i Oświaty  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie budowy publicznej drogi gminnej
Nr 001217 T Fidor – Stara Kuźnica w gminie Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu rekreacyjno - turystyczno - kulturalnego przy ul. Południowej
w Końskich  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wniosku na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MONIER Sp. z o.o.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic z wykonaniem chodników oraz budową zatoki przystankowej
w miejscowości Gowarczów  więcej >


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie wniosku firmy CERAMIKA NOWA GALA S.A. ul. Ceramiczna 1, Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nałęczów, gm.Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia S-2, zlokalizowanego na działce nr 2935 w Końskich przy ul.Kieleckiej  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie budowy obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728.Etap I –przedłużenie ulicy Kieleckiej na odcinku od ogródków działkowych do ul. Staszica  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia Wielka przy ul. Słonecznej, Południowej, Krótkiej, Modrzewiowej oraz budowie sieci wodociągu przy ulicy Jarzębinowej i Modrzewiowej w Sielpi Wielkiej, gm. Końskie  więcej >


Zmiana do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008r.  więcej >


Ogłoszenie Starosty Koneckiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Nowej, Źródlanej i części Kościeliskiej w Końskich.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia S-2, zlokalizowanego na działce nr 2935 w Końskich przy ul. Kieleckiej  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie, pobór i odprowadzenie wody ze zbiornika wodnego w Maleńcu, gm. Ruda Maleniecka  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego dot. wydania decyzji z dn. 21.11.2008r. w sprawie pozwolenia na budowę drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce - Poraj w gminie Końskie  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w dniu 20 listopada 2008r.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dn. 06.11.2008r. dot. przebudowy publicznej drogi gminnej Nr 001217 T Fidor - Stara Kuźnica w gminie Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dn. 29.10.2008r. dot. budowy drogi gminnej, odcinka ul. Zielonej łączącego drogę wojewódzką Nr 728 w miejscowości Dyszów z ul. Zieloną w miejscowości Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dn. 06.11.2008r. dot. budowy ulicy Sosnowej i Turystycznej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów  więcej >


Ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego  więcej >


W Y K A Z nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży m. Stąporków.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Ruda Maleniecka  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych ze skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 749 (ul. Kielecka) i drogi gminnej nr 001217 T (ul. Szkolna) w Nieświniu gm. Końskie  więcej >


Starosta Konecki -uznał, iż dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Działkowej, Armii Krajowej, Południowej, St. Żuka, Armii Ludowej z wykonaniem chodników oraz budową zatoki przystankowej i oświetlenia w ul. ST. Żuka w miejscowości Gowarczów -obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest konieczny  więcej >


Starosta Konecki zawiadamia, że na wniosek z dnia 25.08.2008 r. Burmistrza Miasta      i Gminy Końskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi Fidor-Stara Kużnica w gminie Końskie  więcej >


Informacja o ankiecie Urzędu Komunikacji Elektronicznej  więcej >


Obwieszczenie- Starosta Konecki uznał, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Ruda Maleniecka na działkach o numerach ew. gr. ( załącznik 1) obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest konieczny.  więcej >


Ogłoszenie o posiedzeniu XVI Sesji Rady Powiatu w dniu 24 września 2008 r.  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kozia Wola w kierunku Piły na działce o nr ew. gr. 855/2 w miejscowości Kozia Wola  więcej >


Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości skarbu państwa położonej w m.Piła gmina Końskie  więcej >


Obwieszczenie Starosty Koneckiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych oraz wykonanie wylotu urządzenia kanalizacyjnego i rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej nr 001217 Fidor - Stara Kuźnica.  więcej >


Obwieszczenie-Starosta Konecki zawiadamia, że w dniu 29.07.2008 r. wpłyneło odwołanie od decyzji znak:BP.IM.7332-6/08/a z dnia 10.07.2008 w sprawie o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na "Przebudowie ulic wraz z uzbrojeniem terenu" w miejscowości Modliszewice  więcej >


Zarząd Powiatu w Końskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  więcej >


BIP Starostwo Końskie redaguje: mgr Konrad Wikiera
tel.372-41-34,fax.372-83-20, e-mail konrad.wikiera@powiat.konskie.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Roman Struzik
Data modyfikacji: 2009/12/28 09:46:45
Redaktor: Administrator

UWAGA!   INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE.
PRZED ICH WYKORZYSTANIEM SPRAWDŹ AKTUALNOŚĆ WERSJI LUB WEJDŹ NA STRONĘ
http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl